• Home
  • Login
Viewing entries tagged obliczanie ocs

kalkulator ubezpieczenia autobusu

Posted by ocpocs
ocpocs
ocpocs has not set their biography yet
User is currently offline
on Friday, 14 April 2017
in JWLI BLOG

POLISY OC przewoźnika w ciągu kabotażowym złapiemy w aktach dotyczących kabotażu drogowego zostały przeznaczone teraz w prawu Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25 października 1993 r. Zapewniono w nim, że usługi transportu drogowego produktów w przyszłych państwach członkowskich winno stanowić uzyskiwane na wartości tymczasowości. Na masy Traktatu akcesyjnego podpisanego w Atenach, nasz kraj uzyskał uczestnictwo w Integracji Europejskiej wraz z dniem 01.05.2004 r. Niestety polscy przewoźnicy nie zostali uznani potem do oferowania usług transportowych w terenach Unii Europejskiej. Dawanie takich przewozów stawało się możliwe tylko po 01.05.2009 r.

Kiedy poprzednio wspomniano nie od razu polscy przewoźnicy stawali się pełnoprawnymi uczestnikami rynku europejskiego, ponieważ Parlament Europejski równolegle pracował nad wspólnotową regulacją, która decydować miała zasady wykonywania prac transportowej i oferowania pomocy w aspekcie przewozów kabotażowych. Efektem tej kariery było sprzedanie przez Parlament Europejski rozporządzenia nr 1072/2009 z dnia 21.10.2009 r., (dostało w utrzymanie z dniem 4 grudnia 2011 r. z przypadkami). Pomimo szczegółowych regulacji , i więcej kilkuletnich doświadczeń nabytych przy pisaniu przewozów kabotażowych, środowisko naszych domowych przewoźników nie jest właściwie stworzone do utrzymywania usług transportowych na regionie krajów UE. Pochodzi to w ciężkiej granicy z niewiedzy prawego w niniejszym odcinku prawa wspólnotowego natomiast z braku nauki na problem prawa wchodzącego w regionach wykonywania przewozów, jakie zamierza bezwzględne wykorzystanie podczas przewozów.
POLISY OC przewoźnika w klubu kabotażowym – Kabotaż po Unii Europejskiej

Zlecenie (WE) nr 1072/2009 z dnia 21.10.2009 r. wprowadziło wiele drogich regulacji, które koniecznie powinien potrafić wszystek przewoźnik. Którąkolwiek spośród nich jest warunek z art. 8. ust. 1. dotyczący bycia licencji wspólnotowej, zaś w sukcesu, gdy kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, zajmowania przez niego świadectwa kierowcy. Wymóg owy nie dotyczy prowadzenia przewozów pojazdami, których możliwa masa całkowita, włącznie z ewentualną masą całkowitą przyczep, nie przekracza 3,5 tony. Przewoźnicy posiadający tzw. dostawczaki nie mają obowiązku,zatem posiadania licencji wspólnotowej oraz bez niej są prawi do działania przewozów kabotażowych owymi samochodami.

Wspomniane rozporządzenie określa także istotne warunki wykonywania przewozów kabotażowych. Art. 8. ust. 2. dopuszcza:

wykonanie 3 przewozów w przeciągu 7 dni, liczonych od chwili rozładunku towaru wwiezionego do końca na dokumencie CMR do nowego rozładunku towaru dostarczanego w konstrukcjach przewozu kabotażowego,
wykonanie1 transportu w zbiorze 3 dni, oczekiwanych z chwili przyjazdu do końcu bez towaru do rozładunku towaru przekazywanego w konstrukcjach przewozu kabotażowego.

Ponadto art. 8. ust. 3. nakłada obowiązek, aby każdy kierowca posiadał atesty potwierdzające przewóz w następującym ruchu międzynarodowym i wszelki następny wykonany przewóz kabotażowy. Informacje, które otrzymujemy od nowych przewoźników tylko potwierdzają, iż nasze organizacje całkiem skutecznie czuwają nad przestrzeganiem obowiązujących warunków wykonywania przewozów kabotażowych i nierzadko układają na przewoźników wysokie kary finansowe.

Co znacznie, przewoźnicy bardzo często zapominają od kolejnej istotnej regulacji, jaką przedstawiło wspomniane rozporządzenie.Mowa od wymogach wyrażonych w art. 9. ust. 1. Materiał ten tworzy, że;

„O ile przepisy wspólnotowe nie są inaczej, wykonanie przewozów kabotażowych podlega przepisom prawnym, wykonawczym i administracyjnym przyjmującego państwa członkowskiego w pozostałych kwestiach:

wytycznych obowiązujących umowy przewozu;
substancji i kształtów samochodów samochodowych;
wymogów połączonych z transportem danych liczbie rzeczy, w szczególności rzeczy niebezpiecznych, szybko pogarszających się artykułów żywnościowych i szybkich zwierząt;
czasu robienia samochodu i stanów odpoczynku właściele aut;
podatku od ceny dodanej (VAT) z usług transportowych.”

Wykonując, zatem przewozy kabotażowe na kraju krajów UE powinno się wiedzieć, jakiemu prawu podlega dany przewóz, gdyż z tegoż pragnie nie ale które są w niniejszym limicie wymogi, ale dodatkowo jaką przyczynę będzie ponosił przewoźnik i w jakim zakresie powinien tąż winę ubezpieczyć.

Limity odpowiedzialności oraz Prawda krajów Unii Europejskiej
OC przewoźnika w treningu kabotażowym NIEMCY

Podstawowe regulacje obowiązujące umowy przewozu są zamknięte w Książce IV niemieckich reguł handlowych Handelsgesetzbuch (HGB). Najważniejsze są tam zapisy określające granice odpowiedzialności przewoźnika. Pozostały one opowiedziane w §§ 431 i 449 HGB i razem z § 431. ust. 1. przewoźnik ponosi uwaga do wysokości 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto przesyłki. Przepis ten umożliwia jednak umowne wskazywanie tego kredytu na trwałości § 449. ust. 2., który pozwala zwracanie w zgodach przewozu limitu przyczynie w wysokości nie głębszej niż 2,00 SDR także nie cieńszej niż 40 SDR za kg wagi brutto przesyłki. Ponadto zgodnie z § 431. ust. 3., przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek opóźnienia w partii do 3-krotnej wartości przewoźnego.

Jak płynie z powyższych paragrafów, decydowanie w transakcjach ubezpieczeniowych wyjątkowo wyrazistego szczytu odpowiedzialności uzasadnia wymaganie, co do wielkości kwoty gwarancyjnej, i owa nie może stanowić prostsza niż 600.000 EUR na samotne i 1.200.000 EUR na wszelkie zdarzenia (§ 7a. GüKG). Przy takim ustalaniu odpowiedzialności przewoźnika, tak istotna suma gwarancyjna płaci się być wciąż zbyt słaba, nie wspominając teraz o polskich polisach, jakie znacznie często uwzględniają dużo gorsze cenie.

Wspierający jest natomiast fakt, że wymóg prawa niemieckiego odnośnie polis OCP z racja wielką liczbą gwarancyjną dotyczą jedynie przewozów samochodami od DMC powyżej 3,5 tony. Właściciele samochodów o odpowiedniej masie całkowitej do 3,5 tony, wykonujący przewozy kabotażowe na placu Niemiec nie są obowiązku posiadania ubezpieczenia, niemniej jednak promuje się, aby takowe zawierali, skoro w oryginalnym razie każdą przyszłą obrazę będą musieli pokryć z naszej kieszeni, natomiast zatem przy dużych szczytach winy pewnie żyć intensywnym doświadczeniem.

Ponadto niemieckie zlecenie w przygodzie transgranicznego transportu samochodowego oraz kabotażu (GüKGrKabotageV) nie stosuje żadnych dodatkowych regulacji, co znacznie zatrzymuje w ostatnim zakresie do prosta wspólnotowego
OC przewoźnika w lotu kabotażowym FRANCJA

Podstawowymi regulacjami prawymi we Francji są:

Dekret nr 99-269 z dnia 6 kwietnia 1999 r. dotyczący umów przewozu,
Dekret nr 2003-1295 w dniu 26 grudnia 2003 r. dotyczący przewozów osiąganych przez podwykonawców,
Dekret nr 2010-389 z dnia 19 kwietnia 2010 r. dotyczący prowadzenia przewozów kabotażowych,
Codede commerce, czyli kodeks handlowy regulujący niektóre aspekty związane z przyczyną przewoźnika.

Regulacje obowiązujące umowy przewozu są uruchomione w Przepisie nr 99-269 z dnia 6 kwietnia 1999 r. Dekret w art. 21. określa dodatkowo granice odpowiedzialności przewoźnika, jaka stanowi uzależniona przede wszystkim od wartości przesyłki:

przesyłki o roli do 3 ton:

23 EUR (ok. 20 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie więcej niż 750 EUR (ok. 665 SDR) za 1 paletę (z francuskiego colis),

przesyłki od wadze 3 wyrazy i powyżej:

14 EUR (ok.12 SDR) za 1 kg wagi brutto, nie dobrze niż 2.300 EUR (ok. 2.000 SDR) za 1 tonę (ok. 2 SDR / kg),

odpowiedzialność za straty wyrządzone opóźnieniem w partii (art. 23.):

do wielkości przewoźnego.

Wszelkie zakresy odpowiedzialności określone w przepisach francuskich nie narzucają konieczności określania dużych liczb gwarancyjnych w polisach. Istotne jest przecież, by warunki ubezpieczenia uwzględniały odpowiedzialność przewoźnika wypływającą z francuskiego prawa, bo przy braku takich ograniczeń zakład ubezpieczeń może ograniczyć swoją odpowiedzialność do 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto, oraz ostatnie z kolejki w poszczególnych wypadkach może nie starczyć na zabezpieczenie całej szkody.
POLISY OC przewoźnika w klubie kabotażowym HISZPANIA

W obecnym regionie granice odpowiedzialności przewoźnika określa ustawa 15/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. od karcie przewozu (BOE 11.12.09 – LCTT). Ustawodawca zaplanował w niej doskonale ruchome granice odpowiedzialności, gdyż uzależnił je z wskaźnika dziennego dochodu (wynagrodzenia) w roli publicznej, tzw. wskaźnika IPREM. Jednakże wskaźniki te, ze motywu na ważną sprawę w Hiszpanii, przetrwały w 2010 roku zamrożone. Od obecnego momentu poziom odpowiedzialności jest pewny.

Zakres winie za szkody praktyczne w przesyłkach stało specjalne w art. 57.1. ww. ustawy oraz w miesiąca 2014 wynosi 1/3 dziennych zysków w gosp. dostępnej za 1 kg wagi brutto, co jest kwotę 17,75 EUR x 1/3 = 5,91 EUR (ok. 5,25 SDR). Winę za straty wyrządzone opóźnieniem w dostawie, zgodnie z art. 57.2. wynosi 1-krotność przewoźnego.
POLISY OC przewoźnika w kierunku kabotażowym WŁOCHY

Podstawowym przepisem prawnym regulującym odpowiedzialność przewoźnika jest tutaj rozporządzenie z głębią ustawy Nr 286 z dnia 21 listopada 2005 r. dotyczące reformy transportu i kodeks cywilny. Ograniczenie win za szkody praktyczne w przesyłkach stało wskazane w art. 10., który wywołuje do art. 1696 kodeksu cywilnego a tenże z zmiany określa kredyt na podstawie art. 23.3. konwencji CMR, czyli 8,33 SDR za 1 kg wagi brutto przesyłki.

Włoski ustawodawca w ostatnim wymiarze zaczerpnął z wsparcia regulacji wspólnotowej. Co ciekawe jednocześnie w niezwykłych elementach ww. ustawa wzywa do transakcji CMR, zatem prawo przewozowe prawe we Włoszech że być dopuszczone formą do umów CMR.
OC przewoźnika w ciągu kabotażowym WIELKA BRYTANIA

Od ile jest tu prawo przewozowe, od tyle umożliwia ono całkiem stosowanie wzorca, jakim stanowi umowa CMR. W analizie nazywa to, że skoro umowa przewozu nie odwołuje dokładnie do umowy CMR, obowiązują prawa umowne, które mogą w ostatnim rozrachunku dość mocno odstawać z uznanych oraz często zwracanych w bieżącym rozmiarze podstaw prawnych. A same przed zastosowaniem pewnego przewozu kabotażowego na obszarach Wielkiej Brytanii powinno się dość wnikliwie przeczytać warunki zawieranej transakcji przewozu.W innym razie wolno się zaskoczyć otrzymanym roszczeniem, czy nie pokryciem wszelkiej szkody przez urząd ubezpieczeń.
Kabotaż, czyli gdy się ubezpieczać?

Przewozy kabotażowe są wbrew pozorom szczególnie łatwe wśród naszych wewnętrznych przewoźników. Zwiększoną ich pracę bada się specjalnie na kraju Francji i Niemiec, co z kolei nie cieszy już tak małych środowisk transportowych. Do transportów kabotażowych zatrudniane są każdego sposobie pojazdy, od ciągników siodłowych z naczepami, przez pojazdy ciężarowe od właściwej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, po niskie samochody dostawcze. Wielu przewoźników wykonujących przewozy kabotażowe stosuje też po zabezpieczenie swojej kolejnej odpowiedzialności.

Jednak lokalny sektor nie zrobił jeszcze zoptymalizowanej propozycji dla przewoźników a regularnie polisy kabotażowe zawierają minimalny zakres ochrony. Dużo towarzystw ubezpieczeniowych nie oferuje takich ubezpieczeń przewoźnikom, jacy składają przewozy samochodami o dobrej wadze całkowitej do 3,5 tony. Sprawdza to szkoda właśnie wówczas, że ubezpieczalnie nie potrafią ani poprawnie ocenić ryzyka, ani ponadto nie znają specyfiki transportowej. Z składnika widzenia analizy ryzyka transportowego, przewozy kabotażowe są o znacznie bardziej niezawodne niż transporty międzynarodowe, zaś ostatnim niesamowicie nasze. Takie relacje są nie tylko krótsze,ale a nie muszą odbywania aż tak trudnych postojów. Ponadto infrastruktura drogowa jest wysoce łagodniejsza niż w Polsce, a rygorystyczne przepisy, wysokie mandaty dodatkowo ponad wyższe konsekwencji nie idą na wszelkie zaniedbania w tym szczycie.
Na co dać uwagę wykonując przewozy kabotażowe oraz ucząc ubezpieczenie kabotażowe?

Czy przewozy wykonywane wszystkimi zgłoszonymi rowerami są faktycznie ubezpieczone? Mowa w szczególności o pojazdach o dopuszczalnej wadze wszystkiej do 3,5 tony.
Lub warunki zabezpieczenia są analogiczne kiedy w polisie OCP w trendzie międzynarodowym?
Która stanowi winę według prawa kraju wykonywania kabotażu? Jest ostatnie niezastąpiona wiedza, by móc uwzględniać odpowiednie limity odpowiedzialności pochodzące z europejskich przepisów.
Która stanowi przyczynę powstająca z zamkniętej transakcji przewozu?
Czy przewoźnik będzie w bycie pomóc sobie ze stratą?

To wyłącznie kilka czynników, które regulują o bezpieczeństwie przewoźnika w udziału z tworzeniem przewozów kabotażowych. Kiedy się okazuje bardzo dużo jednostek w Polsce posiada właściwie ocenić odpowiedzialność przewoźnika, jaka wypływa z czysta danego regionie, i zbyt ubezpieczeniowy nie stanowi w kształcie dać tak pięknych rozwiązań ubezpieczeniowych. Stąd w planie określenia realnych ryzyk powiązanych z prowadzeniem transportów na placu jednych regionów także w myśli ewentualnego przygotowania odpowiedniego ubezpieczenia, najlepiej oddać się do specjalistów, którzy specjalizują się w niemal przewozowym (i europejskim) także przede każdym znają dobrze ocenić ryzyko także zadbać o jego zdrowe ubezpieczenie.

OC zawodowe do licencji transportowej